امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳

رتبه و صلاحیت پیمانکاری شرکت جهاد نصر استان مرکزی

پایه آب 1
پایه راه 1
پایه کشاورزی 1
پایه ابنیه 2
تاسیسات 5
نفت و گاز 5