امروز : دوشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۱

رتبه و صلاحیت پیمانکاری شرکت جهاد نصر استان مرکزی

آب 1
راه و باند 1
کشاورزی 1
ساختمان و ابنیه 2
تاسیسات 5
نفت و گاز 5