امروز : دوشنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲

رتبه و صلاحیت پیمانکاری شرکت جهاد نصر استان مرکزی

پایه آب 1
پایه راه 1
پایه کشاورزی 5
پاه ابنیه 5