امروز : یکشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲
مدیران و معاونان

اصول حاکمیت شرکتی ، ساختاری را برای هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پیشنهاد می کند که سلامت ،کارآمدی و پاسخگویی آنها به همه ذینفعان را تامین می کند. - هیئت مدیره ، وظیفه سیاست گذاری، نظارت و هدایت شرکت را به عهده دارد. - هیئت مدیره یک شرکت ، عامل اصلی موفقیتهای شرکت به حساب می آید. - شرکت جهاد نصر استان مرکزی به عنوان یکی از شرکتهای موفق در زمینه ی عمرانی و آبادانی کشور دارای هیئت مدیره منسجم ، قوی و با سابقه درخشان مدیریتی در سطح کشور می باشد.

مهندس حبیب حاجیقربانی
مهندس حبیب حاجیقربانی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

راه های ارتباطی با مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر علی شجاعی
دکتر علی شجاعی
عضو هیئت مدیره

راه های ارتباطی با عضو هیئت مدیره

مهندس محمود عسگری
مهندس محمود عسگری
نایب رئیس هیئت مدیره

راه های ارتباطی با نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر ابولقاسم خراجی
دکتر ابولقاسم خراجی
عضو هیئت مدیره

راه های ارتباطی با عضو هیئت مدیره

دکتر نادر قلی ابراهیمی
دکتر نادر قلی ابراهیمی
رئیس هیئت مدیره

راه های ارتباطی با رئیس هیئت مدیره