امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۳
سهامداران

اختیارات سهام داران شرکت سهامی خاص در مجمع عمومی عادی هرچیزی که در حوزه اختیارات مجمع عمومی موسس و فوق العاده نیست را این مجمع انجام می دهد.
1. انتخاب مدیران شرکت البته انتخاب مدیران به جز اولین مدیران شرکت، زیرا اولین مدیران را هیئت موسس انتخاب می کند. انتخاب اولین مدیران در هیات موسس با توافق همه ی شرکا انجام می گیرد.
2. انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کنند. انتخاب اولین بازرس یا بازرسان برعهده مجمع موسس با توافق همه سهامداران است.
3. تقسیم سود و اندوخته اختیاری منظور از سود سود قابل تقسیم و منظور از اندوخته اندوخته اختیاری است.
4. تصویب یا رد معامله ی مدیران یا مدیرعامل با شرکت اگر معاملات ماده ۱۲۹ لایحه بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، اگر مجمع عمومی تصویب نکند، معاملات با تصمیم مجمع قابل ابطال در دادگاه خواهد بود.
5. تعیین حق جلسه برای اعضای غیر موظف هیات مدیره
6. تعیین پاداش برای اعضای هیات مدیره
7. تعیین حق زحمه بازرس
8. تعیین روزنامه کثیر انتشار
9. انتخاب بازرس یا بازرسان بدل
10. تصویب امور مالی

اختیارات سهام داران شرکت سهامی خاص در مجمع عمومی فوق العاده
1. ترتیب ایجاد سهام ممتاز و تغییر در امتیازات وابسته به اینگونه سهام
2. تصویب تبدیل سهام با نام به بی نام و بر عکس
3. تغییر در مواد اساسنامه و سرمایه و انحلال پیش از موعد
4. تصویب کاهش اجباری سرمایه یا انحلال شرکت
5. تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
6. اجازه ی اعطای افزایش سرمایه به هیات مدیره
7. سلب حق تقدم در خرید سهام جدید از سهام داران موجود
8. تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت
9. تعیین اقامتگاه مدیر یا مدیران تصفیه در طول دوران تصفیه
10. تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به عام
11. اعلام انحلال شرکت
12. تصمیم و تصویب ادغام شرکتها در سایر شرکتها به موجب ماده ۴۰ قانون
13. تغییر در حقوق سهام موسس
14. تغییر تابعیت

نام سهامداران تعداد سهامدار تعداد سهام
ایثارگران 265 28,842,672
خانواده ایثارگران متوفی 66 5,712,565
خانواده شهید 158 36,712,353
خانواده شهید غیر جهادی 4 800,000
شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار 1 23,999,999
شرکت تامین منابع اقتصاد پایدار 1 1
کارکنان شرکت 150 55,251,680
نیروهای مردمی 103 8,680,730
جمع کل 739 160,000,000,000